Zásady pro zlepšení v učení

1. Motivační rozhovor pro zlepšení učební aktivity:

 • „ Co bys chtěl v životě dělat, čím bys chtěl být?“
 • „ Co pro to můžeš udělat?“

Zásadně platí NE MUSÍM, ale chci se učit!
( U starších žáků, např. od 5. tř. je vhodné sepsat tzv. Dohodu - sledování výkonnosti, výchozí stav, na co se zaměříme, apod.)
 

2. Zajištění  vhodných podmínek pro učení

( pracovní kout,stůl, úklid pracovní plochy, organizace, odstranění rušivých věcí )
 

3. Jak si plánuji učení - organizace

 • doba na přípravu do školy / pravidelnost v čase/
 • určení pořadí předmětů, systém učení /nejprve, který předmět jde snáze, pak nejtěžší a nakonec neutrální/
 • styl učení, který mi vyhovuje a příprava vhodných pomůcek (např. diktafon, apod.)
 • zapojení více smyslů do učení ( manipulace s obrázky, podtrhávání, osnova, shrnutí,ujasnění učiva)

4. Průběžné sledování školní výkonnosti, hodnocení úspěšnosti, pomoc při   řešení   problémových situací


Zásady pro starší žáky:

 • Poznej svůj nejlepší paměťový kanál, a co nejčastěji ho využívej.
 • Před učením si vyvolej představy toho, co znáš.
 • Uč se raději po menších dávkách, ne na poslední chvíli velkou část.
 • Hodinu před tím, než jdeš spát si projdi věci, které ses učil např. na písemku.
 • Vybuduj si své techniky, např. učení se básničky, pouček, letopočtů, názvů děl apod.
 • Představuj si dobré výsledky zítřejšího zkoušení, obavy oslabují výkonnost.

Těsně před zkoušením dýchej zhluboka a přesvědčuj se :
“ Jsem klidný a vyrovnaný.“ Tak si vzpomeneš i na to, co ses přímo neučil.

Přejeme Vám úspěch!         

                                                                                            Mgr.Jitka Dombiová

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodický list: 

Jak pracovat s dětmi s LMD (ADHD, ADD) a poruchami chování?

 

Charakteristika pojmů:

 

LMD - lehká mozková dysfunkce se u dítěte projevuje buď jako zvýšená pohyblivost a neklid /hyperaktivita/ a nebo jako zpomalenost reakcí a snížená pohyblivost / hypoaktivita/.

ADHD – syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou

ADD- syndrom poruchy pozornosti bez hyperaktivity

 

Jedná se často o děti s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí, které trpí poruchami chování, velmi často i učení - v rozsahu od mírných až po těžké, jež jsou spojeny s odchylkami funkce centrální nervové soustavy.

 

Výskyt:

3-5% v populaci, někde až 10% (uvádí Amerika), častěji se tyto potíže vyskytují u chlapců.

 

Příčiny: ( nelze určit jednoznačně)

 • dědičnost, jiné biologické faktory ( nedostatek přenašečů zpracování impulzů)

 • komplikace v těhotenství, při porodu

 • otrava olovem ( znečištěné životní prostředí)

 • nevhodná strava

 • užívání nevhodných léků, drog, neurologické poškození v těhotenství

 

 Projevy: snadná rozptýlitelnost vnějšími podněty

 • problém s nasloucháním a plněním úkolů
 • nápadná nerovnoměrnost ve vývoji
 • nedokonalost vnímání a představivosti
 • potíže se zaměřením a udržením pozornosti
 • potíže se soustředěním na zadaný úkol a jeho dokončení
 • nevyrovnanost výkonů především ve škole
 • vypínání pozornosti ( někdy jako zasněnost)
 • nepořádnost, oslabení jemné motoriky a celkové koordinace
 • nedostatečné studijní dovednosti
 • potíže při samostatné práci

 

 Dítě se syndromem ADHD má vysokou míru aktivity

 • vypadá, jako, že je v neustálém pohybu

 • nenechá v klidu ruce, nohy, vrtí se na židli, padá ze židle

 • hraje si s předměty, vkládá je do úst

 • nedokáže setrvat na místě (má potřebu chodit po třídě)

 •  je impulzivní a má nízké sebeovládání
 • často něco vyhrkne, mnohdy nepřípadně

 • nemůže se dočkat, až na něj přijde řada

 • často skáče do řeči ostatním nebo je ruší

 • často nadměrně mluví

 • často nejdříve zareaguje a pak teprve přemýšlí

 • často se zapojuje do nebezpečných aktivit, např.skok z výšky, jízda do křižovatky, zraní se)

 • má potíže s přechodem k jiné činnosti
 • projevuje se agresivně, má nepřiměřeně silné reakce i na drobné podněty
 • je sociálně nevyzrálé

 

PREVENCE POTÍŽÍ V CHOVÁNÍ

 

 1. jasně sdělené požadavky na chování a postup práce- jednoznačné, krátké informace

 2. dostatek času k vysvětlení toho, co je v kolektivu třídy, skupiny přijatelné, nepřijatelné ( stanovení jasných pravidel a mantinelů)

 3. jasná struktura činností, stanovení postupů

 4. předvídatelnost a důslednost učitele

 5. častý nácvik žádaného chování

 6. jasně stanovené důsledky nevhodného chování

 7. porozumění, pružnost a trpělivost

 8. preventivní taktiky

 9. individuální pomoc

 

       I. Žáci se učí pravidlům

 •  třídní řád / sepsaný- vizuální opora/
 •  kontrola rukou, nohou, předmětů - držení u sebe
 •  k ostatním lidem se učí chovat mile, zdvořile

 

II. Pozitivní oceňování

 • zasloužená pochvala a uznání
 • výsady ve třídě spojené s pohybem ( zalévání květin)
 • využití hmatových odměn

 

       III. Budování asertivní kázně

 • pokud pravidlo nedodrží - varovat a stupňovat následky
 •  kladné chování – bezprostředně ocenit

 

Jak se vyhnout negativnímu chování?

 • oddělením od skupiny
 • smlouvou o správném chování - lépe písemnou
 • vliv blízkosti uznávané osoby
 • osobní vztah s dítětem
 • soukromý rozhovor ( není vhodné kárat před skupinou)
 • vzor správného chování
 • vytváření signálů
 • zablokovat negativní chování - červená STOP
 • poklepat po rameni - uznání
 • podpora pohledem do očí
 • napovědět slovo
 • znak ( symbol) odejdi

 

Práce s dětmi s ADD / ADHD

Důležité faktory:

1/ učitelova, vychovatelova pružnost a zainteresovanost

 • ochota s dítětem pracovat
 • věnovat více času vnímání kolik energie dítě musí do činnosti vložit – ocenit úsilí,
 • umět naslouchat a dítě povzbuzovat

2 / vzdělávání pracovníků (podklad potíží fyziologický a biologický) „ děti to nedělají schválně“

3/ úzká spolupráce všech zainteresovaných pracovníků a rodiny

4/ přehledné a strukturované prostředí

 • potřeba řádu a jasných pravidel,
 • menší kroky, reakce na jednotlivé úkony a projevy
 • srozumitelnost instrukce, zpětná vazba ( ohodnocení)

5/ poutavé, tvořivé, instrumentální metody

6/ týmová práce

7/ respekt soukromí dítěte, zachování důvěrnosti

8/ přizpůsobení možnostem (dítě s oslabením grafomotoriky - zadávat úkoly po menších úsecích, kratší cvičení

9/ méně domácích úkolů a více času pro jejich zpracování

10/ citlivý přístup (nezesměšňovat)

11/ pomoci s udržením pořádku, nedopustit , aby se dítě naučilo něco špatně

12/ úprava studijního prostředí

13/ oceňování toho, čím se jednotlivci liší, ukázání silných stránek

14/ víra v dítě, podpora zdravého sebevědomí

 

Vyhýbejte se:

 • nevěřte, že je dítě líné
 • nenechte se zmást výkyvy ve výkonech
 • neužívat kritiku, nezvýrazňovat negativní vlastnosti
 • práce s technikami: modifikace chování, pozitivní posilování
 • pomáhat při navazování pozitivních vztahů s vrstevníky

 

S použitím odborné literatury zpracovala : Mgr. Jitka Dombiová

Potíže dětí s učením a chováním, Gordon Serfontein, Portál, Praha 1999

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se učit... ( pokyny pro rodiče )

 Najít si doma klidné místo ( vhodný stůl, v nerušeném koutě místnosti, s lampičkou)

 1. Stanovit si pravidelnou dobu v rámci odpoledne nebo k večeru (nejvhodnější doba je mezi 16-18 hodinou)

 1. Připravit si věci ( pouzdro, pastelky, fixy, tužku, sešity, učebnice)

 1. Nejprve volit předmět, který dělá Vaše dítě rádo

 1. Jako druhý volit předmět, který dítěti zrovna moc nejde (nenechávat jej úplně na konec, až je dítě unaveno)

 1. Napsat úkoly a pak učivo procvičit:

např. čtení – pravidelně číst nahlas 5-10 minut

možnost hádanek: myslím si slovo  m, ý, d, l, o = mýdlo

psaní – psaní písmenek podle diktátu, psaní slov, později krátkých vět, nadiktuj mi, která písmenka by jsi psal ve slově buben, vodník...

matematika - procvičení čísel - které číslo je hned před 5, hned za 6, procvičovat sčítání a odčítání

 1. Úkoly by mělo Vaše dítě z I.stupně ZŠ zvládnout tak do ½ - do 3/4 hodiny

 1. Za splnění úkolů bychom měli dítě pochválit, ocenit, že se snažilo

 1. Vést dítě ještě večer k nachystání věcí do aktovky na druhý den - kontrola podle rozvrhu (cvičební úbor, věci do pracovního vyučování, Vv a podobně)

 1. O věcech si více povídat – obsah pohádek, co jsem viděl, co jsme dělali na hřišti, v kroužku...

 1. Hrát hry na posílení paměti – odkazuji na materiál  "Jazykové a smyslové hry"

Večer pro klidné spaní na dobrou noc je vhodné dítěti vyprávět nebo pustit pohádku, klidnou písničku...

 

Zpracovala: Mgr. Jitka Dombiová, spec.pedagog